Ponuka

Všeobecné nájomné podmienky - Požičovňa náradia DooM                                        

Všeobecné nájomné podmienky, ktoré platia pri prenájme pracovného náradia a zariadení v závislosti od Zmluvy a aktuálneho cenníka a v súlade s nimi.

1. A Pred zapožičaním zariadenia je potrebné predložiť
2. 2 Fyzická osoba: občiansky preukaz a druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas ...),
3. 3 Právnická osoba: výpis z obchodného registra, občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas ...),

V prípade nepredloženia osobných dokladov  zariadenie  zálohujeme v plnej výške obstarávacej ceny!

1. B Záloha za prenajaté zariadenie
1. 1 pri  zapožičaní zariadenia  sa účtuje záloha ,ktorá je stanovená aktuálnym cenníkom
2. 2 záloha bude vrátená pri odovzdaní zapožičanej veci,
3. 3 záloha sa nevyžaduje v prípade podpísania rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorá upravuje vzťah nájomcu a prenajímateľa
4. 4 Záloha sa zablokuje v prípade nadmerného znečistenia, opotrebenia alebo poškodenia zariadenia do momentu vrátenia veci do pôvodného stavu. Náklady na to vynaložené budú odpočítané zo zálohy.
1. C Odplata za prenajaté zariadenie 
1. 1 odplata za prenajaté  zariadenie je účtovaná podľa platného cenníka,
2. 2 v prípade vrátenia prenajatého zariadenia  do 8:00 hod nasledujúceho dňa, sa tento deň vrátenia nepočíta do doby prenájmu,
3. 3 prenájom veci, ktorý začína v piatok po 15:00 hod a končí v pondelok do 8:00 hod je účtovaný sadzbou za 1,5 dňa,
4. 4 príslušenstvo, opotrebovanie prídavných zariadení a spotreba pohonných hmôt sa účtuje podľa špeciálneho sadzobníka
1. D Ostatné podmienky požičovne náradia
1. 1 prepravu  si nájomca zabezpečuje sám na vlastné náklady,
2. 2 prevzatie a vrátenie prenajatej veci sa uskutoční počas prevádzkových hodín
  PO-PIA: 7:30 - 15:30
  Sobota: 8:00 - 12:00
  v prevádzke požičovne náradia na Železničnej 4745 v Senci
3. 3 prenajatá vec sa vracia očistená a v takom stave ako bola zapožičaná s prihliadnutím na bežné opotrebenie stroja,

Za stratu, poškodenie alebo zničenie predmetu je zodpovedný nájomca!

Všetky obchodné podmienky upravuje Nájomná zmluva, ktorú prenajímateľ podpíše pri požičiavaní náradia a je k vyhľadávaniu a hlbšiemu preštudovaniu na   www.pozicovnadoom.sk/