Obchodné podmienky

VŠEOBECNĚ ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Definícia pojmov:

Prenajímateľom je spoločnosť  Doom s.r.o. vykonávajúca prenájom predmetov nájmu na základe predmetu svojej činnosti.

Nájomca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy o nájme uzavretej s prenajímateľom prevezme na dočasné odplatné užívanie predmet nájmu od prenajímateľa.

Predmetom nájmu je najmä ručné náradie, elektrické náradie alebo zariadenie, pracovný stroj, vrátane výmenných pracovných náradí, príslušenstva a súčastí. 

Predmet zmluvy:

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu za odplatu na dočasné užívanie. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné.

Vznik, skončenie nájmu a doba nájmu:

Za začiatok nájmu sa považuje deň protokolárneho odovzdania/prevzatia predmetu nájmu nájomcovi. Protokolárne odovzdanie/prevzatie predmetu nájmu nájomca potvrdí svojim podpisom.

Za skončenie nájmu sa považuje deň protokolárneho odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi, a to v mieste jeho prevádzky.

Maximálna doba nájmu sa určuje najviac na 7 dní. Ku dňu uplynutia tejto doby je nájomca povinný predmet nájmu odovzdať prenajímateľovi. Nevrátenie predmetu nájmu v lehote ku dňu skončenia nájmu sa považuje za neoprávnené užívanie predmetu nájmu. Za obdobie neoprávneného užívania predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 eur za každý deň neoprávneného užívania predmetu nájmu.

Doba nájmu sa určuje ako predpokladaná doba nájmu. Za skutočnú dobu nájmu sa považuje čas od prevzatia predmetu nájmu do jeho odovzdania ( vrátenia) prenajímateľovi, maximálne však 7 dní. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na predĺžení doby nájmu. Táto dohoda musí byť uskutočnená písomne. Za písomnú dohodu sa považuje i dohoda vykonaná formou emailovej komunikácie. 

Prenajímateľ nie je povinný prevziať predmet nájmu pred uplynutím predpokladanej doby nájmu.

Výška a splatnosť nájomného:

Nájomné predstavuje dohodnutú cenu nájmu. Nájomné je určené písomnou dohodou zmluvných strán, pomerom ceny za predmet nájmu a počtu dní nájmu. Nájomné sa vypočíta podľa skutočnej doby nájmu.

Nájomné je splatné najneskôr ku dňu zániku nájmu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

Nájomné zahŕňa aj cenu za odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu a zaškolenie na jeho užívanie.

Práva a povinnosti nájomcu:

Nájomca sa zaväzuje neodovzdať predmet nájmu do užívania tretej osoby, nezaťažiť ho zmluvným záložným právom ani iným obmedzením, nedať ho do zálohy.

Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred odcudzením, poškodením, stratou, zničením.

Nájomca je zodpovedný za stratu, poškodenie alebo zničenie predmetu nájmu.

Akékoľvek straty, poškodenia, zničenia predmetu nájmu neovplyvňujú záväzok nájomcu platiť nájomné.

V prípade nadmerného znečistenia, opotrebenia alebo poškodenia predmetu nájmu, ktoré bolo spôsobené neodbornou manipuláciou alebo použitím v rozpore s účelom, na ktorý je určený, je nájomca povinný uhradiť všetky náklady prenajímateľa, ktoré vznikli z titulu navrátenia predmetu nájmu do pôvodného stavu.

V prípade závažného poškodenia predmetu nájmu, znemožňujúce jeho ďalšie použitie alebo v prípade straty alebo odcudzenia predmetu nájmu, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi v lehote 15 dní odkedy sa o udalosti prenajímateľ dozvedel škodu na tomto predmete nájmu. 

Práva a povinnosti prenajímateľa:

Prenajímateľ je povinný vydať predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie.

Prenajímateľ nezodpovedá za dosiahnutie výkonnostných parametrov predmetu nájmu, nezodpovedá za skryté vady.

Záverečné ustanovenia:

Účastníci tejto zmluvy sa pri použití osobných údajov zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.